Responsive image

GDPR


Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Správce OÚ: Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová

sídlo správce: Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ: 72085363

telefon: 777 292 242, e-mail: podatelna@ddmkamarad.eu

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Karel Honl, e-mail: karel.honl@ceska-trebova.cz, tel. +420 603 574 633, kontaktní doba: úterý 12:00-15:00 hod.

Osoba, jejíž OÚ jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání osobních údajů do jiných států jsou uvedeny ve sloupci „Příjemci OÚ“. OÚ zveřejněné prostřednictvím internetu (např. webové stránky správce, sociální sítě atp.) jsou potenciálně přístupné ke zpracování osobami odlišnými od správce i v třetích zemích.

Registr agend

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.