Responsive image

OP VVV - Šablony II


Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová je zapojen do projektu: "Šablony II pro DDM Kamarád Česká Třebová", registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011406 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.                    

Projekt je realizován v rámci šablon:

Školní asistent v SVČ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ

Klub pro účastníky SVČ

Projektový den v SVČ

Projektový den mimo SVČ

Komunitně osvětová setkávání

Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ.